Gegevensbeschermingsverklaring in overeenstemming met artikel 13 AVG

Gegevensbeschermingsverklaring in overeenstemming met artikel 13 AVG

Overzicht van gegevensbescherming

Deze gegevensbeschermingsverklaring dient om te voldoen aan de informatieverplichtingen in de zin van artikel 13 DSGVO. De volgende toelichtingen zijn bedoeld om een ​​overzicht te geven van de verschillende soorten verwerkingen van persoonsgegevens op deze website. Persoonlijke gegevens betekent alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare persoon.

De gegevensbeschermingsvoorwaarden die in deze verklaring worden gebruikt, zijn gebaseerd op de definities van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming - Verordening (EU) 2016/679).

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website vindt u in het impressum van de website. 

Steinwasen Park Betriebsgesellschaft mbH

Isabel Brown
Gottlieb-Daimler-Str. 6e
79331 Teningen

E-mail: info@steinwasen-park.de
Telefoonnummer: 0049 (0)7602 94468-0

We hebben een externe functionaris voor gegevensbescherming aangesteld:

suasio GmbH
Frank Turner
Dr.-Rudolf-Eberle-Str. 2a
76534 Baden-Baden

Tel:. 07223 95666-0
datenschutz@suasio.de
www.suasio.de

Als beheerder van deze website is de bescherming van de persoonlijke gegevens van websitegebruikers erg belangrijk voor ons. Daarom verwerken wij uw persoonsgegevens in overeenstemming met deze verklaring inzake gegevensbescherming en de wettelijke bepalingen, in het bijzonder de AVG. In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens we verwerken en waarom we dat doen. 

Volgens de AVG moet de verwerking van persoonsgegevens altijd gebaseerd zijn op een doel (beginsel van doelbinding). Op deze website houden wij ons aan dit principe door persoonsgegevens uitsluitend voor een bepaald doel te verwerken. Een voorbeeld van een dergelijk doel zou zijn dat wij onze website op een zo gebruiksvriendelijk mogelijke manier beschikbaar willen stellen aan de gebruikers van onze website. De respectievelijke doeleinden worden verder toegelicht met de respectievelijke ontvangers.

Volgens het rechtmatigheidsbeginsel vereist elke verwerking van persoonsgegevens een wettelijke basis. Wij leven dit principe na door elke verwerking van persoonsgegevens te baseren op ten minste één rechtsgrond in de zin van artikel 6, lid 1, AVG. In het bijzonder komen de volgende redenen voor wettigheid in het geding voor onze website:

 • De betrokkene heeft ingestemd met de verwerking van persoonsgegevens (Art. 6 lid 1 lit a AVG)
 • De verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk om een ​​contract uit te voeren waarbij de betrokkene partij is of om precontractuele maatregelen uit te voeren (Artikel 6 (1) (b) AVG)
 • De verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk om de gerechtvaardigde belangen van de verantwoordelijke of een derde te beschermen (Art. 6 lid 1 lit f AVG)

De relevante rechtsgrond(en) worden hieronder nogmaals vermeld voor de betreffende verwerking.

De AVG schrijft ook het principe van opslagbeperking voor. Hierin staat dat persoonsgegevens alleen mogen worden verwerkt totdat het doel waarvoor ze zijn verzameld is bereikt. In het geval dat er geen specifieke bewaartermijn is vermeld, is dit afhankelijk van de vervulling van het doel.

Op onze website worden persoonsgegevens verzameld van gebruikers. Dit gebeurt doordat de betreffende gebruiker ons de gegevens zelf toestuurt, of doordat de gegevens automatisch of na voorafgaande toestemming door ons worden verzameld. 

Beïnvloed rechten

U hebt te allen tijde het recht om gratis informatie te ontvangen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonlijke gegevens. U heeft ook het recht om correctie of verwijdering van deze gegevens te vragen. Als u toestemming heeft gegeven voor de gegevensverwerking, kunt u deze toestemming te allen tijde voor de toekomst intrekken. U hebt ook het recht om onder bepaalde omstandigheden te verzoeken dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt. Verder heeft u het recht om een ​​klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

U kunt te allen tijde contact met ons opnemen als u nog vragen heeft over het onderwerp gegevensbescherming. De contactmogelijkheden vindt u in het impressum.

Als betrokkene in de zin van de AVG heeft u de mogelijkheid om verschillende rechten te doen gelden. De rechten van betrokkenen die voortvloeien uit de AVG zijn het recht op informatie (artikel 15), het recht op rectificatie (artikel 16), het recht op gegevenswissing (artikel 17), het recht op beperking van de verwerking (artikel 18), het recht op bezwaar (artikel 21), het recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit en het recht op gegevensoverdraagbaarheid (artikel 20).

intrekking:

Sommige gegevensverwerkingen kunnen alleen plaatsvinden met uw uitdrukkelijke toestemming. U heeft te allen tijde de mogelijkheid om uw toestemming in te trekken. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking tot het moment van intrekking wordt hierdoor echter niet aangetast.

Recht op:

Als de verwerking is gebaseerd op artikel 6 lid 1 onder e of f AVG, kunt u als betrokkene te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie. Ook bij profilering op basis van deze bepalingen heeft u dit recht. Tenzij we dwingende, beschermingswaardige redenen voor verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of de verwerking dient om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen, zullen we de relevante gegevens na bezwaar niet langer verwerken.

Als de verwerking van persoonsgegevens dient om direct reclame te maken, hebt u ook het recht om te allen tijde bezwaar aan te tekenen. Hetzelfde geldt voor profilering met betrekking tot direct advertising. Ook hier zullen wij geen persoonsgegevens meer verwerken zodra u bezwaar maakt.

Recht van beroep:

Als er sprake is van een schending van de wetgeving inzake gegevensbescherming, hebt u het recht, onverminderd enig ander administratief of gerechtelijk beroep, om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, in het bijzonder bij de lidstaat van uw gewone verblijfplaats, uw werkplek of de plaats van de vermeende overtreding.

Recht op dataportabiliteit:

Voor zover uw gegevens automatisch worden verwerkt op basis van toestemming of de uitvoering van een contract, heeft u het recht om deze gegevens in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat te ontvangen. U hebt ook het recht om de overdracht en verstrekking van de gegevens aan een andere verantwoordelijke te vragen, voor zover dit technisch mogelijk is.

Recht op informatie, correctie en verwijdering:

U heeft het recht om informatie te ontvangen over uw verwerkte persoonsgegevens met betrekking tot het doel van de gegevensverwerking, de categorieën, de ontvangers en de duur van de opslag. Verder heeft u het recht om te weten of er een recht bestaat op correctie, verwijdering of beperking van de u betreffende persoonsgegevens. Als u vragen heeft over dit onderwerp of over andere onderwerpen met betrekking tot persoonlijke gegevens, kunt u natuurlijk contact met ons opnemen via de contactmogelijkheden in het colofon.

Recht op beperking van de verwerking:

U kunt te allen tijde de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens laten gelden. Om dit te doen, moet u aan een van de volgende vereisten voldoen: 

 • U betwist de juistheid van de persoonsgegevens. Voor de duur van de verificatie van de juistheid heeft u het recht om een ​​beperking van de verwerking te eisen.
 • Als de verwerking onrechtmatig is, kunt u als alternatief voor verwijdering verzoeken om beperking van het gebruik van de gegevens.
 • Als we uw persoonlijke gegevens niet langer nodig hebben voor de verwerking, maar u de gegevens nodig heeft om rechtsvorderingen in te dienen, uit te oefenen of te verdedigen, kunt u als alternatief voor verwijdering verzoeken om beperking van de verwerking.
 • Als u bezwaar maakt tegen de verwerking in overeenstemming met artikel 21 lid 1 AVG, worden uw belangen en die van ons afgewogen. Totdat deze afweging is gemaakt, heeft u het recht om de beperking van de verwerking te vragen.

Een beperking van de verwerking houdt in dat de persoonsgegevens, afgezien van de opslag, alleen worden gebruikt met uw toestemming of om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen of om de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon te beschermen of om redenen van zwaarwegend algemeen belang Unie of een lidstaat kan worden verwerkt.

Terbeschikkingstelling van de webhost van de website

Onze website wordt verzorgd door een externe host. Uiteraard gaat het hierbij om de overdracht en opslag van persoonsgegevens op de servers van de hoster. In het bijzonder worden de IP-adressen, meta- en communicatiegegevens van de gebruikers en gegevens over websitetoegang verwerkt.

De gegevens die door de webhost worden verwerkt zijn:

 • IP-adres van het apparaat van de websitebezoeker
 • Gebruikt apparaat
 • Besturingssysteem van de bezoeker
 • browsertype
 • Naam van het opgehaalde bestand
 • Tijdelijke informatie van het ophalen (datum en tijd)
 • hoeveelheid gegevens
 • Informatie of het ophalen van de gegevens is gelukt

Om onze website te kunnen weergeven, moet deze worden gehost door een webhost. Wanneer een websitebezoeker de site bezoekt, wordt een verbinding met de servers van de webhost tot stand gebracht. Het is onvermijdelijk dat het IP-adres en andere gegevens van de websitebezoeker moeten worden verwerkt. 

De verwerking van persoonlijke gegevens door onze webhost is gebaseerd op de rechtvaardiging van legitiem belang (Art. 6 Para 1 lit f AVG). We hebben een legitiem belang om ervoor te zorgen dat onze website kan worden weergegeven en bezocht door individuele gebruikers van de site.

Gebruik van cookies

Wij gebruiken cookies op onze websites. Dit zijn tekstbestanden die ofwel voor de duur van het bezoek aan de website (sessiecookies) ofwel permanent via de browser op uw eindapparaat worden opgeslagen. Permanente cookies blijven opgeslagen totdat ze door de browser of de gebruiker zelf worden verwijderd. 

Zonder het gebruik van bepaalde cookies is het niet mogelijk om de website correct te laten functioneren. De basis voor de opslag van deze technisch noodzakelijke en functionele cookies is artikel 6 lid 1 letter f AVG. Wij hebben een gerechtvaardigd belang bij het opslaan van deze technisch noodzakelijke en functionele cookies om de noodzakelijke technische functies van onze website te kunnen waarborgen.

Voor zover verwerking door cookies plaatsvindt in het kader van contractinitiatie of contractuitvoering, is artikel 6 lid 1 letter b AVG de basis voor verwerking.

Voor alle andere cookies wordt toestemming verkregen voordat ze worden opgeslagen. De opslag van deze cookies en de daaruit voortvloeiende verwerking van persoonsgegevens is daarom gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder a) AVG. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken. Dit doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking die heeft plaatsgevonden tot het moment van intrekking. Deze cookies worden voor verschillende doeleinden opgeslagen, zoals het analyseren van gebruikersgedrag of het tonen van advertenties.

Met de instellingen in uw browser kunt u het plaatsen van cookies voorkomen of beperken. De verwerking van zogenaamde flash-cookies moet via de instellingen van de flash player gebeuren en kan niet via de browser worden voorkomen. U kunt ook cookies verwijderen die al in uw browser zijn ingesteld. Als de juiste instellingen in de browser zijn gemaakt, is het mogelijk dat niet alle functies van onze website kunnen worden gebruikt.

Gebruik van externe diensten

Op onze website wordt gebruik gemaakt van externe diensten. Externe diensten zijn diensten van derden die op onze website worden gebruikt. Dit kan om verschillende redenen worden gedaan, zoals het insluiten van video's of voor websitebeveiliging. Bij het gebruik van deze diensten worden ook persoonlijke gegevens doorgegeven aan de betreffende aanbieder. Als we geen legitiem belang hebben bij het gebruik van deze diensten, zullen we voorafgaand aan het gebruik toestemming vragen.

Analytics

Door de verwerking van de persoonsgegevens van onze websitebezoekers kunnen wij het surfgedrag van onze websitebezoekers analyseren. Door de verkregen gegevens te evalueren, kunnen we informatie verzamelen over het gebruik van de afzonderlijke componenten van onze website. Dit helpt ons om onze website en de gebruiksvriendelijkheid ervan voortdurend te verbeteren. De gebruikte analysetools kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om gebruikersprofielen aan te maken voor de weergave van gerichte of interessegerelateerde reclameboodschappen, om onze websitebezoekers te herkennen bij een volgend bezoek aan onze website, om hun klik-/scrollgedrag en downloads te meten, om heatmaps te maken, pageviews te herkennen, maar om de duur van het bezoek of de bouncepercentages te meten. Als verder voorbeeld kan ook de herkomst van de websitebezoekers (plaats, land, van welke site de bezoeker komt) worden herkend. Met behulp van de analysetools kunnen onze marktonderzoek- en marketingactiviteiten worden verbeterd.

De verwerking van de gegevens is gebaseerd op de wettelijke basis van toestemming (Artikel 6 (1) (a) AVG). De betrokkene heeft de verwerking van zijn persoonsgegevens toegestaan ​​met zijn vrije, uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming. Zonder afzonderlijke toestemming worden de persoonsgegevens door ons niet op de hierboven beschreven manier verwerkt, voor zover er geen andere rechtvaardiging is in de zin van artikel 6 lid 1 DSGVO waarop wij de verwerking baseren. We gaan op dezelfde manier te werk als betrokkenen hun toestemming intrekken. Dit doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking die heeft plaatsgevonden tot het moment van intrekking.

Google Analytics

Wij maken op onze website gebruik van de dienst Google Analytics. De serviceprovider is Google Ireland Limited. Dit heeft zijn kantoor in Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Ierland.

Het gebruik van de dienst kan ertoe leiden dat gegevens worden overgedragen naar een derde land (VS).

Meer informatie vindt u in de gegevensbeschermingsinformatie van de fabrikant op de volgende URL: https://policies.google.com/privacy

Consent Management

Om te kunnen voldoen aan de vereisten voor gegevensbescherming, gebruiken we een tool voor toestemmingsbeheer op onze website. Met deze tool verkrijgen we de nodige toestemming voor het plaatsen van cookies of het gebruik van externe diensten. De toestemmingen worden dienovereenkomstig opgeslagen.

Wij baseren deze verwerking op een gerechtvaardigd belang (Artikel 6 (1) (f) AVG).

Ons legitieme belang bij het gebruik van een tool voor toestemmingsbeheer is het verkrijgen en opslaan van de noodzakelijke toestemming voor het plaatsen van cookies en het gebruik van externe diensten.

Naleving AVG/CCPA Cookietoestemming

We gebruiken de GDPR/CCPA Cookie Consent-complianceservice op onze website. De dienstverlener is Complianz BV. Deze is gevestigd aan de Kalmarweg 14-5,9723, XNUMX JG Groningen, Nederland.

Meer informatie vindt u in de gegevensbeschermingsinformatie van de fabrikant op de volgende URL: https://complianz.io/legal/privacy-statement/?cmplz_region_redirect=true&cmplz-region=eu

Content Delivery Network (CDN)

We gebruiken een Content Delivery Network (CDN) om de prestaties en beschikbaarheid van onze website te optimaliseren. Voor dit doel worden uw IP-adres en de informatie over wanneer u onze website hebt bezocht, verwerkt door deze serviceprovider die dit netwerk beschikbaar stelt. Alle verdere informatie over de gegevensverwerking door deze dienstverlener vindt u in hun informatie over gegevensbescherming.

Wij baseren deze verwerking op een gerechtvaardigd belang (Artikel 6 (1) (f) AVG).

Ons legitieme belang bij het gebruik van een content delivery-netwerk is om onze website zo snel, veilig en betrouwbaar mogelijk te kunnen weergeven.

Google Statistieken

Wij maken op onze website gebruik van de dienst Google Static. De serviceprovider is Google Ireland Limited. Dit heeft zijn kantoor in Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Ierland.

Het gebruik van de dienst kan ertoe leiden dat gegevens worden overgedragen naar een derde land (VS).

Meer informatie vindt u in de gegevensbeschermingsinformatie van de fabrikant op de volgende URL: https://policies.google.com/privacy

kaartservice

Voor een aantrekkelijke weergave van ons online aanbod en de door ons opgegeven locaties maken wij op deze website gebruik van een kaartenservice. Om de kaart te kunnen gebruiken en weergeven op de website, moet de kaart worden geladen vanaf de server van de provider. Daarbij wordt uw IP-adres naar de server van de provider verzonden. Afhankelijk van de provider worden cookies en andere technologieën, waaronder fonts, geladen. Meer informatie hierover vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van de aanbieder.

De verwerking van de gegevens is gebaseerd op de wettelijke basis van toestemming (Artikel 6 (1) (a) AVG). De betrokkene heeft de verwerking van zijn persoonsgegevens toegestaan ​​met zijn vrije, uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming. Zonder afzonderlijke toestemming worden de persoonsgegevens door ons niet op de hierboven beschreven manier verwerkt, voor zover er geen andere rechtvaardiging is in de zin van artikel 6 lid 1 DSGVO waarop wij de verwerking baseren. We gaan op dezelfde manier te werk als betrokkenen hun toestemming intrekken. Dit doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking die heeft plaatsgevonden tot het moment van intrekking.

Google Maps

Wij gebruiken de dienst Google Maps op onze website. De serviceprovider is Google Ireland Limited. Dit kantoor is gevestigd in Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Ierland.

Het gebruik van de dienst kan ertoe leiden dat gegevens worden overgedragen naar een derde land (VS).

Meer informatie vindt u in de gegevensbeschermingsinformatie van de fabrikant op de volgende URL: https://policies.google.com/privacy

interfacesoftware

Bedrijfsprocessen verlopen goedkoper, sneller en met minder fouten als ze softwarematig via interfaces worden geautomatiseerd. Op deze manier kunnen ze efficiënt worden geïntegreerd in bedrijfsprocessen via hun eigen website of via sociale netwerken. We gebruiken interfacesoftware op onze website om verschillende applicaties aan elkaar te koppelen en persoonlijke gegevens veilig van de ene applicatie naar de andere over te dragen.

De verwerking van de gegevens is gebaseerd op de wettelijke basis van toestemming (Artikel 6 (1) (a) AVG). De betrokkene heeft de verwerking van zijn persoonsgegevens toegestaan ​​met zijn vrije, uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming. Zonder afzonderlijke toestemming worden de persoonsgegevens door ons niet op de hierboven beschreven manier verwerkt, voor zover er geen andere rechtvaardiging is in de zin van artikel 6 lid 1 DSGVO waarop wij de verwerking baseren. We gaan op dezelfde manier te werk als betrokkenen hun toestemming intrekken. Dit doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking die heeft plaatsgevonden tot het moment van intrekking.

Google API's

We gebruiken de Google API's-service op onze website. De serviceprovider is Google Ireland Limited. Dit heeft zijn kantoor in Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Ierland.

Het gebruik van de dienst kan ertoe leiden dat gegevens worden overgedragen naar een derde land (VS).

Meer informatie vindt u in de gegevensbeschermingsinformatie van de fabrikant op de volgende URL: https://policies.google.com/privacy

Zoekmachine

Om het leescomfort te vergroten, hebben wij een zoekmachine met meerdere functies voor uw zoekopdracht op onze website geïnstalleerd. Dit maakt het voor jou makkelijker of makkelijker om content terug te vinden.

De verwerking van de gegevens is gebaseerd op de wettelijke basis van toestemming (Artikel 6 (1) (a) AVG). De betrokkene heeft de verwerking van zijn persoonsgegevens toegestaan ​​met zijn vrije, uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming. Zonder afzonderlijke toestemming worden de persoonsgegevens door ons niet op de hierboven beschreven manier verwerkt, voor zover er geen andere rechtvaardiging is in de zin van artikel 6 lid 1 DSGVO waarop wij de verwerking baseren. We gaan op dezelfde manier te werk als betrokkenen hun toestemming intrekken. Dit doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking die heeft plaatsgevonden tot het moment van intrekking.

Kopen Google Reviews

Wij gebruiken de Google-service op onze website. De serviceprovider is Google Ireland Limited. Dit heeft zijn kantoor in Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Ierland.

Het gebruik van de dienst kan ertoe leiden dat gegevens worden overgedragen naar een derde land (VS).

Meer informatie vindt u in de gegevensbeschermingsinformatie van de fabrikant op de volgende URL: https://policies.google.com/privacy

weblettertype

Deze site maakt voor de uniforme weergave van lettertypen gebruik van zogenaamde webfonts, die door een externe aanbieder ter beschikking worden gesteld en bij het openen van de website door de browser worden geladen. De aanbieder van het weblettertype wordt geïnformeerd dat onze website vanaf uw IP-adres is geopend, omdat uw browser een directe verbinding met de aanbieder van het weblettertype tot stand brengt.

De verwerking van de gegevens is gebaseerd op de wettelijke basis van toestemming (Artikel 6 (1) (a) AVG). De betrokkene heeft de verwerking van zijn persoonsgegevens toegestaan ​​met zijn vrije, uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming. Zonder afzonderlijke toestemming worden de persoonsgegevens door ons niet op de hierboven beschreven manier verwerkt, voor zover er geen andere rechtvaardiging is in de zin van artikel 6 lid 1 DSGVO waarop wij de verwerking baseren. We gaan op dezelfde manier te werk als betrokkenen hun toestemming intrekken. Dit doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking die heeft plaatsgevonden tot het moment van intrekking.

Google Fonts

Wij gebruiken de dienst Google Fonts op onze website. De serviceprovider is Google Ireland Limited. Dit heeft zijn kantoor in Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Ierland.

Het gebruik van de dienst kan ertoe leiden dat gegevens worden overgedragen naar een derde land (VS).

Meer informatie vindt u in de gegevensbeschermingsinformatie van de fabrikant op de volgende URL: https://policies.google.com/privacy

webbeveiliging

We gebruiken tools op onze website die ons beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, spam en andere aanvallen. Dit dient enerzijds voor onze veiligheid, maar anderzijds ook voor de veiligheid van onze websitebezoekers.

Wij baseren deze verwerking op een gerechtvaardigd belang (Artikel 6 (1) (f) AVG).

Ons legitieme belang is om de veiligheid van onze website te kunnen garanderen en ons te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, spam en andere aanvallen.

Google Recaptcha

We gebruiken de Google Recaptcha-service op onze website. De serviceprovider is Google Ireland Limited. Dit heeft zijn kantoor in Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Ierland.

Het gebruik van de dienst kan ertoe leiden dat gegevens worden overgedragen naar een derde land (VS).

Meer informatie vindt u in de gegevensbeschermingsinformatie van de fabrikant op de volgende URL: https://policies.google.com/privacy

reclame

Op onze website worden tools gebruikt waarmee advertenties kunnen worden geplaatst en het succes van geplaatste advertenties kan worden beoordeeld. Advertenties vormen een inkomstenbron via onze website.Persoonlijke gegevens die op deze manier worden verwerkt zijn bijvoorbeeld het IP-adres, toegangstijden en apparaatinformatie.

De verwerking van de gegevens is gebaseerd op de wettelijke basis van toestemming (Artikel 6 (1) (a) AVG). De betrokkene heeft de verwerking van zijn persoonsgegevens toegestaan ​​met zijn vrije, uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming. Zonder afzonderlijke toestemming worden de persoonsgegevens door ons niet op de hierboven beschreven manier verwerkt, voor zover er geen andere rechtvaardiging is in de zin van artikel 6 lid 1 DSGVO waarop wij de verwerking baseren. We gaan op dezelfde manier te werk als betrokkenen hun toestemming intrekken. Dit doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking die heeft plaatsgevonden tot het moment van intrekking.

Google Dubbelklik

Wij maken op onze website gebruik van de Google Double Click-service. De serviceprovider is Google Ireland Limited. Dit heeft zijn kantoor in Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Ierland.

Het gebruik van de dienst kan ertoe leiden dat gegevens worden overgedragen naar een derde land (VS).

Meer informatie vindt u in de gegevensbeschermingsinformatie van de fabrikant op de volgende URL: https://policies.google.com/privacy

Contactformulier

Op onze website is er de mogelijkheid om ons op de hoogte te stellen via een contactformulier. Om contact met u op te nemen via dit formulier, vragen wij om bepaalde gegevens. In het bijzonder moet het verzoek worden beschreven en moet een contactmogelijkheid worden verstrekt. Deze informatie is in ieder geval verplicht en moet worden verstrekt om het contactformulier te gebruiken. Voordat u contact met ons kunt opnemen via het contactformulier, wordt u via een selectievakje om toestemming gevraagd voor de verwerking van de verstrekte gegevens.

Contact via het contactformulier dient precontractuele of contractuele doeleinden en de verwerking van persoonsgegevens in deze context is gebaseerd op de rechtsgrondslag van artikel 6 lid 1 letter b AVG.

E-mailcorrespondentie en telefonisch contact

In overeenstemming met de wettelijke vereisten hebben we een telefoonnummer en e-mailadres op onze website vermeld. De gegevens die per telefoon of e-mail worden verzonden, worden automatisch door ons opgeslagen om overeenkomstige vragen te kunnen verwerken of om contact op te kunnen nemen met de betrokkene. Gegevens die wij op deze manier verkrijgen, worden zonder uw toestemming niet aan derden doorgegeven.

E-mailcorrespondentie en telefonisch contact dienen precontractuele of contractuele doeleinden en de verwerking van persoonsgegevens in deze context is gebaseerd op de rechtsgrondslag van artikel 6 (1) (b) AVG.

Omgaan met gegevens van sollicitanten

Het is mogelijk om ons een sollicitatie te sturen (bijvoorbeeld per post, online sollicitatieformulier of per e-mail). De op deze manier verkregen persoonsgegevens worden door ons opgeslagen en verwerkt om te beslissen of een dienstverband dient te worden aangegaan. 

De basis voor de verwerking is artikel 6 lid 1 letter b AVG en artikel 6 lid 1 lid a AVG, mits toestemming is gegeven. Voor zover het Duitse recht van toepassing is, is § 26 BDSG ook de rechtsgrondslag voor de verwerking (het aangaan van een arbeidsrelatie). U kunt uw toestemming op elk moment intrekken. Dit doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking die heeft plaatsgevonden tot het moment van intrekking.

Indien uit de sollicitatie een arbeidsrelatie voortvloeit, worden de voor de verwerking van de arbeidsrelatie verzamelde gegevens op grond van artikel 6 lid 1 (b) AVG opgeslagen. Indien er geen dienstverband is, worden de gegevens op grond van artikel 6 lid 1 letter f AVG bewaard tot maximaal 6 maanden na afloop van het sollicitatieproces. We hebben een legitiem belang bij de opslag om ons te kunnen verdedigen tegen eventuele rechtszaken of beschuldigingen. Indien toestemming is gegeven, worden de gegevens op grond van artikel 6 lid 1 letter a AVG langer bewaard. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken. Dit doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking die heeft plaatsgevonden tot het moment van intrekking.

kandidatenpool

Indien er geen dienstverband is, kan de sollicitant worden opgenomen in onze sollicitantenpool. Alle gegevens van de sollicitatie worden bewaard om bij passende vacatures contact op te kunnen nemen met de betreffende persoon.

De gegevens in de sollicitantenpool worden alleen opgeslagen nadat toestemming is gegeven op basis van artikel 6, lid 1, onder a) AVG. Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, waarna de bijbehorende gegevens worden verwijderd, op voorwaarde dat er geen wettelijke redenen zijn voor het bewaren. Verwijdering vindt plaats uiterlijk twee jaar nadat toestemming is gegeven. Dit doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking die heeft plaatsgevonden tot het moment van intrekking.

wenk

Deze privacyverklaring is gemaakt door de Service www.easy-dsgvo.de aangemaakt.